03/2015

Fabricher                

 

Auncha vain fabricho. Ad es gnieu in moda da fabricher cun raps publics abitaziuns per famiglias, abitaziuns socielas, abitaziuns per seniors, abitaziuns per quels traunter deschset fin vainch ans – ed in futur as pudaro dafatta auncha fabricher abitaziuns da vacanzas, bainschi cun grandas restricziuns. Per avair dapü famiglias cun iffaunts as fabricha eir in Bergiaglia abitaziuns per famiglias. Be cha nu’s voul spetter…be cha’s fabricha al fos lö… be cha’s fabricha memma cher… e lura as stu der a fit quellas abitaziuns a pêrins pensiunos da l’ester. Nar d’avrigl!

 

abuob

 

 

 

 

 

PRO e CONTRA                   

 

Bod minchün sch’el po tscherner, preferescha d’esser da la partida da’l PRO. Ma sch’ün PRO definescha tuot sias acziuns, tuot sieu penser ed argumenter sül esser ‘cunter’ qualchosa po’l perder tuot il sustegn e tuot la simpatia da quels chi’l vaivan i’l temp da partenza do support. Per natüra stu ün PRO esser domino d’ün penser ed agir positiv, constructiv, aviert per dialog e cumpromiss. Frustraziun, vöglia da vendetta, disfiduzcha permanenta paun be esser tar autuors pel Chardun, ma nu dessan avair lö i’l PRO ch’eau vuless sustegner. Pü sincer füssa lura da müder il nom sün ‘Cunter rg’. Però attenziun, chi chi sustegna idioms nun es per forza cumplettamaing cunter rumantsch grischun.

 

abuob

 

 

 

 

 

Richs e generus               

 

Già adüna d’eira cuntschaint cha noss lejs d’accumulaziun per la producziun d’energia velan or. Ma uossa cha stöglian gnir sanos e restauros as muossa auncha ün nouv aspet da quist or.

Intaunt cha il sectur da construcziun es sün tuot il muond in crisa perche cha nu saun pü d’inuonder piglier il sablun, vi e pü rer, per fer betun, vains nus il luxus da saner mürs da noss lejs da serra, sainza ans dumander che valur cha’l sablun e la belma giò’l fuonz da quels vessan. Avrins las serras e lavains oura tuot quella richezza, laschains cuorrer tuot cull’ova sur cunfin in direcziun da l’Italia u da l’Austria. Ün export dad or sainza pajer dazzi, ün regal als chantunais. E cull’ova grisch s-chüra chi cuorra uossa già daspö eivnas giò in direcziun da l’ Italia sun eir tuot nos peschs scappos sur cunfin. Quaunt cha’d essans richs e generus.

 

abuob