press to zoom
1/1

03/2015

ULTIM

 

Scriver l’ultima jada per il Chardun

PAISA.

Eir sch’eu n’ha be malapaina cumanzà. Trais artichels be flomma e füm. Quels chi scrivan cun FÖ, stan in Engiadina e vezzan davant lur nas, quai chi sgrizcha.

Che daja da dir, sco ultim?

Che es important? Cler, eu pudess eir taschair, o dir almain:

grazcha fichun ed i’m mancarà alch. Eu n’ha però survgnü ün invid da scriver - l’ultima jada.

Milli ideas svolan tras meis cheu. Eu t’illas formulesch ün toc inavant…cunfin ün thema, tscherch ils pleds, dun ün rom e disch: abàh! Abàh- nal!

Perché paisa «l’ultim» tant ?

I’s pudess eir far amicizcha cun l’ultim. Viver mincha di,  sco schi füss l’ultim.

Almain ün zichin. Dal tuot nu va quai, schi nu’s es güsta eremit frequentà chi survain regals o schi nu’s viva in üna comunità, ingiò cha ün sustegna l’oter. Il vainter voul esser impli e’l fö illa pigna sto eir gnir pavlà. Perfin là. I voul ün barat. Ün dar e survgnir. Implü:usché üna vita nu’s poja viver sainza pensar ouravant al «DUMAN». Almain INCHÜN sto far quai - surtour üna tscherta respunsabilità. Laina bletscha da plü füm sco chod e cun üna chaminada vöda nu s’haja mangià. Forsa grataja quai al lader ?

Ladra ?

Uiuiui. Uossa suna aint illa trapla. Oramai, ch’eu nun ha amo fat ün fö e scrivond meis ultim artichel, n’haja aint üna giacca da skis. Fina e bunmarchada… made in China. Quindesch francs. Pratica per pulir la pigna e portar aint laina. 100% polyester. Prodot plain invöls. Sacrifizis : ambiant, natüra, schnedras e vendadras pajadas massa pac etc. E meis laptop ? Quel funcziuna cun forza electrica da Gösgen. Minchatant vezza da quia davent la vapur da la tuor da sfradar a l’orizont. Quia, sper Lucerna. Ladra invers las generaziuns chi seguan. Che far cul s-chart radioactiv? Es lur problem.

 

Hm. Eu tir aint meis ögliers cotschen rösa e m’ingrazch pro tai, cha tü hast let fin quia. Dschaina, eu n’ha imprastà tia attenziun, na ingolà e tuorn darcheu pro’l tema.

Viver sco chi füss l’ultim di es be pussibel sco eventualità marginala. Sco spezcha o motivaziun. Là d’eira il pled : ün zichin.

Il fat dad esser consciaint chi pudess esser l’ultim di. Viver quel ün zichin, pensand vi da las passivas ch’eu lasch davo mai.

Quellas chi’s disfan davo dudesch minuts, dudesch uras, dudesch mais, dudesch ons……o damain o daplü.

Buns fastizis,  levins, chars, cun respet e resguard. Na be vers mai,

ma eir vers il oters ed ils uffants dals oters.

Viver minchadi quel zichin, usché ch’eu poss verer inavo cun plaschair,

usché chi nu paisa.

L’ultim.

E forsa eir uschenas ch’eu nun ha ingolà massa bler - dimpersé be imprastà.

Ed il CHARDUN ?

Ils sems sun madürs. Suot la naiv. Quels chattaran üna buna terra.

Probabelmaing crescharana cun üna mutaziun. Sparpagliats dal vent in oters lös - in ün oter temp.

Na.

L’ULTIM artichel «spinus» nu daja. I darà adüna da quels chi dodan sco chi sgrizcha, chi prouvan da muossar sü quai o agir cunter quai.

Da quels chi integreschan ün zichin «l’ultim» in lur vita e chi sun grats per mincha «daplü». E las passivas dals Chardunists nu spassiran,

restaran muossavia.

 

Grazcha fichun, i’m mancarà alch.          

CoSi