08/2011

Lavur parlamentaria                

 

La politica funcziuna cun parlamaints. E parlamaints as cumpuonan da gruppas d'interess: da l'industria d'autos, da las bancas, dals paurs, da l'ambiaint, ... Insè cler: eir eau tschern a quels chi s'ingaschan per mieus interess. Tals interess as po disfrenzcher traunter interess privat ed interess public. Chi chi p.ex. cumbatta per l'ambiaint nun ho per regla ün profit persunel da las decisiuns dal parlamaint. Ed el u ella haun auncha ün'otra difficulted. A vain discurrieu taunt da persistenza, dals interess da las prosmas generaziuns. Ma il politiker vain tschernieu mincha quatter ans e na da la prosma generaziun. El stu avair success hoz – il pövel nu'l do bger temp.

Suvenz nun haun illa lavur parlamentaria ils argumaints taunt'importanza. Tadler e pruver dad incleger a la cuntrapart nun es la fermezza dals parlamentaris. Parlamaint vain da "parlare" e na dad "intellegere". In mincha parlamaint do que commembers chi lavuran: chi sun bain preparos, chi s'ingaschan, chi discuorran (eir da memma), chi tscherchan la discussiun eir cun commembers dad otras fracziuns, ... e da quels chi nu faun bau – ma chi tegnan sü il maun al dret mumaint, magari zieva ün tschüt sül chef da la fracziun. E que es l'unic chi quinta finelmaing: la magiurited da las vuschs. Perque sun la tschernas decisivas per la prosma perioda d'uffizi. La decisiun davart la direcziun politica capita tar las tschernas.

Da mieu magister secundar our a Bravuogn d'heja imprais: Politikers sun scu craps, a roudlan illa direcziun cha vegnan stumplos – e perque esa da stumpler ! Quello esa dad incleger illa politica: ad es da stumpler. E'l stumpel decisiv capita tar las tschernas. La forza dal stumpel dependa da la mobilisaziun. Chi chi mobilisescha il meglder a sia glieud tar las tschernas varo success ils possems quatter ans. Perque: Meglder cu da s'agiter pü tard da la politica esa dad ir a tscherner.

 

Jost Falett